(Ελληνικά) Μελέτη ανάλυσης του υφιστάμενου και δυνητικού ανταγωνισμού του διαδρόμου Αδριατικής – Ιονίου

(Ελληνικά) Μελέτη ανάλυσης του υφιστάμενου και δυνητικού ανταγωνισμού του διαδρόμου Αδριατικής – Ιονίου

Screen Shot 2014-11-05 at 10.27.18 AMΠελάτης: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ

Διάρκεια: Νοέμβριος 2006 – Μάρτιος 2007

Αντικείμενο και στόχος της μελέτης είναι η ποσοτικοποίηση και κριτική αξιολόγηση του υφιστάμενου/ αναγνωρισμένου ανταγωνισμού του Διαδρόμου Αδριατικής – Ιονίου, η αναγνώριση του πιθανού ανταγωνισμού που δυνητικά θα ισχύσει στο μέλλον, όπως και ο προσδιορισμός της θέσης της Κοινοπραξίας Σούπερφαστ Δώδεκα (Ελλάς) ΙΝΚ & ΣΙΑ θα μπορούσε να κατέχει στις υφιστάμενες, αλλά και στις νέες, αγορές στο μέλλον.
Στα πλαίσια του στόχου αυτού, τα στάδια υλοποίησης της μελέτης έχουν ως εξής:
– Αποτύπωση υφιστάμενου ανταγωνισμού – Ανάλυση γενικευμένου κόστους για ανταγωνιστικά μέσα και διαδρόμους – SWOT Analysis – Δυνητική αγορά – Προτάσεις.
Στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται για την αναγνώριση του υφιστάμενου/ αναγνωρισμένου ανταγωνισμού στο Διάδρομο, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί/ ποσοτικοποιηθεί με τεκμηριωμένο μεταφορικό έργο. Οι ενέργειες αυτές αφορούν, στην αποτύπωση του προφίλ αγοράς του Διαδρόμου, των ανταγωνιστικών αξόνων, και των εναλλακτικών μέσων και διαδρόμων μεταφοράς.
Στόχος του δεύτερου σταδίου της μελέτης είναι η εκτίμηση του χρόνου και του κόστους (γενικευμένου κόστους) σε κάθε μία από τις υφιστάμενες «διαδρομές» (paths) που ακολουθούν, τόσο οι επιβατικές, όσο και οι εμπορευματικές ροές, που έχουν αναγνωρισθεί και ποσοτικοποιηθεί κατά το προηγούμενο στάδιο.
Τέλος, με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων των δύο προηγουμένων σταδίων της μελέτης, και στα πλαίσια του τρίτου σταδίου πραγματοποιείται Ανάλυση SWOT η οποία αποτελεί ένα μοντελοποιημένο τρόπο καταγραφής των κυριότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και καταγραφή τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της Κοινοπραξίας στο μέλλον, με απώτερο στόχο της τη συμβολή στον καθορισμό των όποιων στρατηγικών κατευθύνσεων, προκειμένου να αξιολογηθούν εναλλακτικές δράσεις/ προτάσεις που η Κοινοπραξία θα μπορούσε να αναλάβει.