Ανάπτυξη Συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης Δημοσίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και καινοτόμες δράσεις ενημέρωσης πολιτών

Ανάπτυξη Συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης Δημοσίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και καινοτόμες δράσεις ενημέρωσης πολιτών

Πελάτης: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διάρκεια: Νοέμβριος 2008 – Αύγουστος 2009

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου και πλήρους κέντρου τηλεματικής διαχείρισης και διάχυσης πληροφορίας που αφορά τη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχου μεγέθους περιοχές του Ευρωπαϊκού χώρου. Το σύστημα απαιτεί:
– Ενοποιημένο τρόπο συλλογής, διαχείρισης και διάχυσης δεδομένων που αφορούν τις αστικές και υπεραστικές δημόσιες συγκοινωνίες του Νομού
– Ενοποιημένο τρόπο συλλογής, διαχείρισης και διάχυσης δεδομένων που αφορούν την κυκλοφοριακή κατάσταση και κυκλοφοριακά συμβάντα στα όρια του οδικού δικτύου του Νομού
– Δυνατότητα εισαγωγής, διαχείρισης και διάχυσης δεδομένων γενικού ενδιαφέροντος των Πολιτών
– Διάχυση της συγκεντρωμένης πληροφορίας προς τους δημότες μέσα από ηλεκτρονικές πινακίδες
– Εποπτική παρουσίαση πληροφορίας που έχει να κάνει με τις δημόσιες συγκοινωνίες, την κυκλοφορία αλλά και θέματα γενικού περιεχομένου στον Νομό
– Διαχείριση των προτεραιοτήτων μετάδοσης της πληροφορίας με βάση κριτήρια δυναμικότητας, σημαντικότητας και γεωγραφικής θέσης ανάμεσα στα άλλα
– Δυνατότητα συντήρησης και επικαιροποίησης των δεδομένων
– Παρουσίαση της πληροφορίας μέσα από κανάλια διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου
– Διαδικτυακές εφαρμογές για την καθοδήγηση πολιτών και επισκεπτών

Η υλοποίηση των παραπάνω θα έχει σαφή θετικό αντίκτυπο στην επιχειρησιακή λειτουργία όλων των επιμέρους τμημάτων του μεταφορικού συστήματος της Νομαρχίας (Αστική και υπεραστική δημόσια συγκοινωνία, κυκλοφορία και μελλοντικά και στάθμευση). Επιπλέον και σημαντικότερα, το σύστημα θα επιτρέψει στην Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση να ενδυναμώσει τους πολλαπλούς ρόλους της, τόσο στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Πολίτη με κοινωνικά κριτήρια, όσο και ως ρυθμιστή θεμάτων συγκοινωνιακού ενδιαφέροντος που άπτονται στις αρμοδιότητες της. Tο έργο αποτελεί μια σύνθεση υποσυστημάτων τηλεματικής και λογισμικού, που αποσκοπούν κυρίως στην πληροφόρηση τόσο για δημόσιες συγκοινωνίες όσο και για ποικίλα άλλα θέματα μέσω πινακίδων και διαδικτύου. Έτσι, το σύστημα της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας:

– Καλείται να ενοποιήσει δεδομένα και να συνθέσει πληροφορία δημοσίων συγκοινωνιών από 2 τουλάχιστον διαφορετικά συστήματα (Αστ. ΚΤΕΛ Αγρινίου και Υπερ. ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας) μέσω διασύνδεσης με τα αντίστοιχα συστήματα παρακολούθησης στόλου.
– Καλείται να ενοποιήσει δεδομένα και να συνθέσει πληροφορία που αφορούν κυκλοφοριακή κατάσταση του οδικού δικτύου στον Νομό.
– Καλείται να ενοποιήσει δεδομένα και να συνθέσει πληροφορία από άλλα συστήματα φορέων που δραστηριοποιούνται στον Νομό μέσω διασύνδεσης με τα αντίστοιχα συστήματα.
– Πρέπει να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης για όλα τα παραπάνω μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων.
– Πρέπει να παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού ταξιδιού και πληροφόρησης για πολλαπλά και συνδυασμένα μέσα μεταφοράς (ΙΧ και δημόσιες συγκοινωνίες, συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς) μέσω πολλαπλών καναλιών.
– Πρέπει να έχει έτοιμες υποδοχές για την μελλοντική αναβάθμιση του συστήματος ώστε να καλύπτει περιοχές ενημέρωσης σε θέματα κυκλοφορίας και συγκοινωνιών.

ο ρόλος της TREDIT
– Διαχείριση έργου
– Ανάπτυξη Web site