Η Εταιρία

:: Η «Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «TREDIT S.A.», είναι μία εταιρία συμβούλων με 25ετή παράδοση ολοκληρωμένων μελετών και αναλύσεων για οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε θέματα μελετών σχεδιασμού και διαχείρισης σε όλους τους τομείς των μεταφορών, μελετών logistics, οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων καθώς επίσης ανάλυσης συστημάτων και ανάπτυξης εφαρμογών σύγχρονων τεχνολογιών με έμφαση στον τομέα των μεταφορών.

:: Η TREDIT συστάθηκε με τη συγχώνευση των εταιριών TRUTh A.E. και TRD A.E. Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκατάστημα στην Αθήνα. Η εταιρία απασχολεί ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (15 συνεργατών) του οποίου η πλειοψηφία είναι επιστήμονες με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται στον τομέα του μηχανικού, αναλυτή/προγραμματιστή συστημάτων και οικονομολόγου.

:: Εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία της σε θέματα μεταφορών, καθώς και τη συμπληρωματικότητα των τομέων της, η εταιρία προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και παραγωγής έργων από την αρχική μελέτη σκοπιμότητας μέχρι το σχεδιασμό και μελέτη του έργου, αλλά και την υλοποίηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευσή του.

:: Τέσσερις τομείς συνθέτουν τη δομή της εταιρίας, οι οποίοι λειτουργούν κάτω από την ευθύνη του αντίστοιχου διευθυντή τομέα και απαρτίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι τομείς αυτοί είναι:

  • Σχεδιασμού Μεταφορών και Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών
  • Μελετών Logistics και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Νέων Τεχνολογιών και Καινοτόμων Συστημάτων
  • Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών