Υπηρεσίες / Προϊόντα

Τέσσερις Τομείς συνθέτουν τη δομή της εταιρίας, οι οποίοι λειτουργούν κάτω από την ευθύνη του αντίστοιχου διευθυντή τομέα και απαρτίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι τομείς αυτοί είναι:

 • Σχεδιασμού Μεταφορών και Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών
 • Μελετών Logistics και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Νέων Τεχνολογιών και Καινοτόμων Συστημάτων
 • Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Τα κυριότερα αντικείμενα του κάθε τομέα είναι τα εξής:

Τομέας Σχεδιασμού Μεταφορών και Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

 • Σχεδιασμός και Μελέτες Στρατηγικής ανάπτυξης συστημάτων Μεταφορών
 • Υποστήριξη για διαμόρφωση Πολιτικής μεταφορών
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες ανάπτυξης και αξιολόγησης υποδομών μεταφορών
 • Κυκλοφοριακές Μελέτες και διαχείριση κυκλοφορίας αστικών και υπεραστικών περιοχών
 • Τεχνικές Μελέτες Οδοποιίας, και άλλων συγκοινωνιακών υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια)
 • Μελέτες οδικής ασφάλειας
 • Αξιολόγηση κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μελέτες σκοπιμότητας και αξιολόγηση επενδύσεων
 • Εργαλεία και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στον τομέα των μεταφορών
 • Τεχνικές Μελέτες υλοποίησης έργων και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Construction Management)
 • Ανάπτυξη συγκοινωνιακών μοντέλων πρόβλεψης ροών

Τομέας Μελετών Logistics και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Στρατηγικός σχεδιασμός συστημάτων Logistics
 • Επιχειρησιακά σχέδια Logistics
 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Σχεδιασμός και οργάνωση λειτουργίας τερματικών σταθμών και αποθηκών
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Οργάνωση – διαχείριση συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών
 • Εισαγωγή σε πλήρη λειτουργία συναφών πληροφοριακών συστημάτων

Τομέας Νέων Τεχνολογιών και Καινοτόμων Συστημάτων

 • Τεχνικές Μελέτες ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων «ευφυών» μεταφορών
 • Μελέτες ανάλυσης επιχειρησιακών λειτουργιών, μελέτες σκοπιμότητας και benchmarking
 • Επιχειρησιακός και στρατηγικός σχεδιασμός Τεχνολογίας Κοινωνίας της Πληροφορίας στις Μεταφορές
 • Διαχείριση και οργάνωση έργων υλοποίησης ευφυών μεταφορών
 • Αξιολόγηση συστημάτων, εκτίμηση επιπτώσεων και προτάσεις βελτιστοποίησης συστημάτων ευφυών μεταφορών

Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

 • Σχεδιασμός τηλεματικών εφαρμογών – Αρχιτεκτονική συστήματος
 • Ανάπτυξη/Εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (software – hardware) στις παρακάτω θεματικές περιοχές:
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν
  • Σχεδιασμός και παρακολούθηση μεταφορικών αλυσίδων
  • Διαχείριση τερματικών σταθμών και αποθηκών
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες των ανωτέρω