Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μηχανογραφικού συστήματος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση μηχανογραφικού συστήματος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Πελάτης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Διάρκεια: Αύγουστος 2008-Οκτώβριος 2008

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός Μηχανογραφικού Συστήματος Διαχείρισης του Λιμένος Ηρακλείου με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Η ανάπτυξη του ΠΣ απαιτεί την παροχή παρακάτω υπηρεσιών:

– Απογραφή υφιστάμενης κατάστασης
– Ολοκληρωμένη πρόταση υλοποίησης
– Ανάπτυξη εφαρμογών για
1. Έλεγχο πρόσβασης φορτίων
2. Φορτοεκφόρτωση φορτίων
3. Επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς.
– Εγκατάστασης πληροφοριακού συστήματος
– τον συντονισμό όλων των τμημάτων που κάνουν χρήση του συστήματος και τον καθορισμό των απαιτούμενων ενεργειών σε καθημερινό επίπεδο
– την εκπαίδευση των χρηστών για την απόκτηση εμπειρίας στο σύνολο των εφαρμογών με σκοπό τη δυνατότητα επέμβασης σε κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν
– την υποστήριξη των χρηστών
– Αποτέλεσμα του έργου είναι η ομαλή λειτουργία του συστήματος και η ολοκληρωμένη διαχείριση του Λιμένος Ηρακλείου και των λειτουργιών του μέσω του αντίστοιχου Πληροφοριακού Συστήματος.

Ρόλος της TREDIT:
– Διαχείριση έργου
– Οργάνωση και συντονισμός χρηστών
– Υποστήριξη χρηστών
– Ανάπτυξη Εφαρμογών