Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο LOGIMATIC

Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο LOGIMATIC

Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο LOGIMATIC

H TREDIT συμμετέχει στο ερευνητικό έργο LOGIMATIC.

Οι στόχοι τoυ έργου είναι:
– η ανάπτυξη μιας τεχνικά προηγμένης λύσης για πλοήγηση αξιοποιώντας και διασυνδέοντας αισθητήρες GNSS και άλλους αισθητήρες επί του οχήματος,
– η ασφάλεια και αξιοπιστία στην παροχή της σχετικής υπηρεσίας βασισμένη σε προστασία από κυβερνο-επιθέσεις (cyber-attacks),
– η ανάπτυξη εφαρμογής για τον σχεδιασμό κίνησης ΟΣΜΕ εντός του τερματικού σταθμού με χρήση εργαλείων GIS και η διασύνδεσή του με σύστημα TOS (Terminal Operating System).

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:
– Βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω αύξησης της επιχειρηματικής αποδοτικότητας
– Ακρίβεια στην εκτέλεση εργασιών και μείωση τυχόν λαθών
– Μείωση των περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ένταση στο χώρο εργασίας
– Συνδυασμός ΕGNSS και αισθητήρων επί του οχήματος για αυτοματοποίηση των Οχημάτων Στοιβασίας και Οριζόντιας Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ (Αρ. Συμβ. 687534).
https://logimatic-project.eu/