Εκτίμηση του κόστους μεταφοράς επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας

Εκτίμηση του κόστους μεταφοράς επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας

sbbe

Πελάτης: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2001 – Δεκέμβριος 2001

Στόχος της μελέτης ήταν η εξέταση του κατά πόσο το κόστος μεταφοράς αλλά και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με αυτό, επιβαρύνουν επιχειρήσεις συγκεκριμένων περιοχών τη Β. Ελλάδας περισσότερο από ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις άλλων περιοχών. Ειδικότερα, η μελέτη επικεντρώνεται στους εξής δύο στόχους:
– Αποτίμηση του κόστους μεταφοράς των επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας ανά περιοχή
– Εντοπισμό των διαδρομών εκείνων όπου το κόστος μεταφοράς είναι ιδιαίτερα υψηλό
Μεθοδολογικά, το θέμα προσεγγίζεται διττά:
– Το κόστος μεταφοράς εκτιμάται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ως ποσοστό των εσόδων τους. Τα στοιχεία αυτά καθώς και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των συστημάτων logistics των επιχειρήσεων συλλέγονται με βάση ερωτηματολόγιο που καταρτίστηκε από την TRD και απευθύνεται σε δείγμα επιχειρήσεων-μελών του ΣΒΒΕ.
– Το κόστος μεταφοράς συγκεκριμένων προϊόντων / τύπων μοναδοποίησης σε επιλεγμένες διαδρομές εκτιμάται από επιχειρήσεις μεταφοράς / διαμεταφοράς.
Τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης προκύπτουν από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη και γενικότερα στοιχεία που συλλέχθηκαν τα οποία σκιαγραφούν τη φυσιογνωμία των επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Προσδιορισμός της γενικής προσέγγισης και των επιμέρους μεθοδολογικών βημάτων.
– Λεπτομερής προσδιορισμός των στοιχείων που πρέπει να συλλεχθούν.
– Δημιουργία ερωτηματολογίων έρευνας επιχειρήσεων και επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους.
– Καθορισμός των διαδρομών και προϊόντων για το συνδυασμό των οποίων εκτιμάται το μεταφορικό κόστος από επιχειρήσεις μεταφοράς / διαμεταφοράς. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας.
– Συνθετική ανάλυση, ερμηνεία των αποτελεσμάτων και αποτίμηση της επιβάρυνσης που υφίστανται τα προϊόντα συγκεκριμένων περιοχών της Β. Ελλάδας.