Μελέτη Σχεδιασμού και Οργάνωσης λειτουργίας Αποθηκευτικών Χώρων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων

Μελέτη Σχεδιασμού και Οργάνωσης λειτουργίας Αποθηκευτικών Χώρων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων

tzourdas

Πελάτης: ΝΕΣΤΩΡ ΤΖΟΥΡΔΑΣ ΑΕ

Διάρκεια: Μάρτιος 1999 – Ιούλιος 2001

Το έργο ανατέθηκε από την εταιρεία ΝΕΣΤΩΡ ΤΖΟΥΡΔΑΣ ΑΕ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανταλλακτικών αυτοκινήτων, και περιλαμβάνει:
1.Χωροταξική οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων
• καθορισμός αποθηκευτικών αναγκών, επιλογή συστημάτων αποθήκευσης, μεταφορικών μέσων, λοιπού εξοπλισμού
• σχεδιασμός εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου και εσωτερικής ροής εμπορευμάτων
• χωροθέτηση κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο και διαμόρφωση σεναρίων οικοδομικής επέκτασης των αποθηκευτικών χώρων
• κοστολόγηση προτεινόμενου εξοπλισμού αποθήκευσης και διακίνησης 2.Λειτουργική οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων
• οργάνωση διαδικασίας παραλαβής και τοποθέτησης εμπορευμάτων
• χρονική οργάνωση εκτέλεσης εργασιών (υποδοχή / αποστολή εμπορευμάτων, πλήρωση κενών θέσεων) μηχανογραφική οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων
3.Μηχανογραφική οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων
• ανάλυση υφιστάμενων πακέτων λογισμικού στην Ελλάδα για την οργάνωση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων
• ανάλυση υφιστάμενων τεχνολογιών (barcoding, RF communications, EDI) για τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων
• δυνατότητες και απαιτήσεις συνδυασμένης χρήσης των υφιστάμενων τεχνολογιών και πακέτων λογισμικού
• κοστολόγηση ενός πληροφοριακού συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων
Διοικητική οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων
• καθορισμός απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού
• δημιουργία οργανογράμματος προσωπικού
• καθορισμός αρμοδιοτήτων και απαιτήσεων ανά θέση εργασίαςv • καθορισμός δεικτών ελέγχου απόδοσης των διαφόρων λειτουργιών των αποθηκευτικών χώρων (KPIs Key Performance Indicators)

Ο ρόλος της TREDIT:
– Εκπόνηση μελέτης
– Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την επιλογή των προμηθευτών εξοπλισμού
– Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου