Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη κόμβων συνδυασμένων μεταφορών κατά μήκος του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ»

Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη κόμβων συνδυασμένων μεταφορών κατά μήκος του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ»

emporeumatika kentra

Πελάτης: Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

Διάρκεια: Μαϊος 2002 – Ιούλιος 2003

Η Ελλάδα σήμερα, δε διαθέτει ένα οργανωμένο δίκτυο Εμπορευματικών Κέντρων (ΕΚ) που να είναι σε θέση να προσελκύσει διαρκή κίνηση εμπορευμάτων από την ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται η χώρα μας ώστε να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Η ανάγκη ενός ορθού σχεδιασμού και χάραξης της στρατηγικής ανάπτυξης ενός εθνικού δικτύου ΕΚ είναι εντονότερη σήμερα που η ζήτηση για ανάλογες υπηρεσίες έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή και αναμένεται στο μέλλον ακόμη εντονότερη.
Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση της σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας ενός Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου Κόμβων Συνδυασμένων Μεταφορών (Εθνικό Δίκτυο Εμπορευματικών Κέντρων) με θεώρηση των προϋποθέσεων ένταξής τους στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Στα πλαίσια του στόχου αυτού, πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα εξής:
• Καθορισμός του Ελληνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
• Επιλογή των θέσεων εγκατάστασης των ΕΚ στις έξι ευρύτερες περιοχές που θα έχουν προσδιοριστεί
• Εκτίμηση και ανάλυση της αναμενόμενης ζήτησης και προσδιορισμός για κάθε ΕΚ των απαραίτητων χώρων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
• Διαμόρφωση γενικής διάταξης (Master Plan) κάθε ΕΚ
• Εκτίμηση κόστους επένδυσης κάθε ΕΚ
• Καθορισμός επιχειρηματικού πλαισίου λειτουργίας κάθε ΕΚ
• Ένταξη των ΕΚ στις τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες
• Αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής βιωσιμότητας κάθε ΕΚ
• Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση κάθε ΕΚ και του δικτύου ΕΚ στην ολότητά του
• Διερεύνηση σεναρίων χρηματοδοτικών σχημάτων και προσέλκυση επενδυτών
• Συγγραφή προδιαγραφών για την υλοποίηση ΕΚ
• Διαμόρφωση Στρατηγικών Σχεδίων Ανάπτυξης και Σχεδίων Marketing / Προώθησης

Ο ρόλος της TREDIT:
– Τεχνικός υπεύθυνος έργου
– Υπεύθυνος Διεξαγωγής Έρευνας Προέλευσης – Προορισμού σε εθνικό επίπεδο