Ηλεκτρονικός Κόμβος για την παρακολούθηση φορτίων / μέσων στις Συνδυασμένες Μεταφορές

Ηλεκτρονικός Κόμβος για την παρακολούθηση φορτίων / μέσων στις Συνδυασμένες Μεταφορές

D2D

Πελάτης: Wallenius Wilhelmensen Lines (NO), Port of Koper (SI), ELKEM (NO), BLG Automobile Logistics (D), ATG, John Deere, Volkswagen

Διάρκεια: Μάρτιος 2002 – Φεβρουάριος 2005

Ο κόμβος έχει ως στόχο την παροχή ενός εξελιγμένου πληροφοριακού εργαλείου για την ανίχνευση και παρακολούθηση φορτίων / μέσων στις συνδυασμένες μεταφορές σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Το σύστημα συλλέγει πληροφορίες για τη θέση/κατάσταση φορτίων και μέσων μεταφοράς (π.χ. πλοία, οχήματα), πραγματοποιεί προβλέψεις για τις επικείμενες φάσεις του κάθε ταξιδιού (π.χ. αναμενόμενη ώρα άφιξης, συνολικός χρόνος ταξιδιού, κλπ.), παράγει αποκλίσεις και σήματα προειδοποίησης για συμβάντα που επηρεάζουν τη μεταφορά – αν κριθεί απαραίτητο – και τέλος διαβιβάζει αυτά τα στοιχεία στους εμπλεκόμενους φορείς.
Για την επίτευξη των παραπάνω, ένα δίκτυο από «Παρόχους Δεδομένων Θέσης/Κατάστασης» τροφοδοτεί το σύστημα με πρωτογενή δεδομένα κάνοντας χρήση διαφόρων τεχνολογιών και συστημάτων, όπως GPS/εξοπλισμό πομποδεκτών εγκατεστημένων σε τερματικούς σταθμούς, ηλεκτρονικά έγγραφα που παράγονται από μηχανογραφικά συστήματα (π.χ. EDI) κ.ά. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραδοσιακές μέθοδοι τροφοδοσίας αυτών των πληροφοριών.
Η λύση που προτείνει το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε φορέα υπεύθυνο για την οργάνωση και διαχείριση αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών (π.χ. διαμεταφορείς), χωρίς να είναι απαραίτητες μεγάλης έκτασης προσαρμογές στα ήδη χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και από οποιοδήποτε φορέα που ενδιαφέρεται για την παρακολούθηση της μεταφοράς των προϊόντων που τον αφορούν.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Σχεδιασμός και ανάπτυξη του συστήματος Ανίχνευσης και Παρακολούθησης (FTMS)
– Ανάπτυξη της διεπαφής μεταξύ του FTMS και του Συστήματος Διαχείρισης Αλυσίδων door-to-door (TCMS)