Ολοκληρωμένο σύστημα τηλε-ψυχιατρικής βοήθειας και μη συμβατικών κατανεμημένων υπηρεσιών περίθαλψης – ΙSLANDS

Ολοκληρωμένο σύστημα τηλε-ψυχιατρικής βοήθειας και μη συμβατικών κατανεμημένων υπηρεσιών περίθαλψης – ΙSLANDS

ISLANDS

Πελάτης: Ευρωπαϊκή Ένωση, ΓΔ Ερευνας

Διάρκεια: Ιανουάριος 2003 – Δεκέμβριος 2005

O στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη συστήματος υπηρεσιών για τη συναρτησιακή, μη συμβατική, τηλεϊατρική για ψυχιατρική και ψυχοθεραπευτική στήριξη για απομακρυσμένες περιοχές. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των χρηστών, η ποιότητα της ψυχιατρικής περίθαλψης, ενώ η αύξηση συνοχής στην περιφέρεια θα υπερκαλύψει το κόστος για την εφαρμογή της υπηρεσίας αυτής. Πράγματι, θα μειωθεί η ανισότητα σε θέματα περίθαλψης ανάμεσα στις διάφορες Ευρωπαϊκές περιοχές.
Αρχικά θα πραγματοποιηθεί έρευνα της υφιστάμενης τεχνογνωσίας σε σχετικές υπηρε-σίες, σε συνδυασμό με έρευνα ερωτηματολογίων και ανάλυση των αποτελεσμάτων σε ένα διεθνές συνέδριο. Το αποτέλεσμα των δράσεων αυτών είναι ο καθορισμός των κατάλληλων σεναρίων χρήσης του συστήματος.
Στη συνέχεια θα καθορισθούν εννέα διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών (υπηρεσία διάγνωσης, συμβουλευτικής και θεραπευτικής για ασθενείς, φροντιστές και επαγγελματίες) καθώς και μια γενική μορφή όλων των υπηρεσιών. Αυτές θα παρέχονται μέσα από διαδραστικά και φιλικά προς το χρήστη εργαλεία, δηλαδή από ένα διαδραστικό εργαλείο γραπτής συνομιλίας στο διαδίκτυο, διαδραστική ιστοσελίδα, βάση δεδομένων περιπτώσεων αναφοράς, έμπειρο σύστημα για καθοδήγηση της θεραπείας, σύστημα ασφάλειας και τις απαιτούμενες πλατφόρμες για την επικοινωνία και την παροχή της υπηρεσίας.
Όλα τα ανωτέρω θα αναπτυχθούν και ενσωματωθούν σε συναρτησιακές τυπολογίες υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ’ όψη θέματα ασφάλειας, νομικά και ηθικά ζητήματα.
Οι προτεινόμενες υπηρεσίες θα δοκιμασθούν πιλοτικά σε 3 απομακρυσμένες τοποθεσίες (νησιά), που θα αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς συνδυασμούς υπηρεσιών, περιοχών και αναγκών στήριξης (αλλά με ομογενή πληθυσμό χρηστών), χρησιμοποιώντας κοινές μεθοδολογίες. Επίσης θα αναλυθεί ο λόγος κόστους-ωφελείας κάθε συστήματος και υπηρεσίας, θα διατυπωθούν οδηγίες για την καλή παροχή τέτοιων υπηρεσιών καθώς και συστάσεις για σχετικές πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος του έργου
– Υπεύθυνος αξιολόγησης του έργου
– Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου του έργου