Ανάπτυξη και ενοποίηση της τεχνολογίας ’έξυπνων’ καρτών και των δικτύων πληροφόρησης σε διάφορους τομείς της Τηλεματικής – DISTINCT

Ανάπτυξη και ενοποίηση της τεχνολογίας ’έξυπνων’ καρτών και των δικτύων πληροφόρησης σε διάφορους τομείς της Τηλεματικής – DISTINCT

DISTINCT

Πελάτης: INTRACOM

Διάρκεια: Νοέμβριος 1998 – Μάρτιος 2000

Το έργο DISTINCT συγκεντρώνει μερικές από τις βασικότερες εξελίξεις που έχουν γίνει στην τηλεματική, εμπλουτίζοντας και συνενώνοντας χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα που είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, και που οι εφαρμογές τους ανταποκρίνονται σε τρεις τομείς:
α) των μεταφορών
β) των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και
γ) των αστικών και αγροτικών περιοχών.
Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:
• να βελτιώσει την πρόσβαση στις πληροφορίες για τους κατοίκους και τους τουρίστες των περιοχών που συμμετέχουν στο έργο να εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα στις δυνατότητες εκπαίδευσης και έρευνας
• να διευκολύνει την παροχή πληροφοριών από τις επιχειρήσεις και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
• να βελτιώσει την ποιότητα των μετακινήσεων
• να μειώσει την ανάγκη για μετακινήσεις
• να εξασφαλίσει νέες διευκολύνσεις για τα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες Οι δύο βασικές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το έργο DISTINCT για να φέρει σε πέρας τους στόχους του είναι η παροχή υπηρεσιών α) με χρήση ’έξυπνων’ καρτών και β) με την χρήση δικτύων ’πολυμέσων’.
Η Ελληνική συμμετοχή στο πλαίσιο του έργου επικεντρώνεται στην ενοποίηση διάφορων τηλεματικών εφαρμογών, οι οποίες ήδη λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη, στον τομέα των μεταφορών, της πληροφόρησης των κατοίκων και της Υγειονομικής Περίθαλψης.
Στόχος της προσπάθειας είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας ’έξυπνης’ κάρτας για τον κάτοικο της Θεσσαλονίκης, η οποία από την μία μεριά θα έχει αποθηκευμένες πληροφορίες για τον χρήστη (πχ προσωπικά στοιχεία, ιατρικό ιστορικό, κλπ) και από την άλλη θα του δίνει το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες (από φορείς του Δημοσίου, οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, κλπ) όπως επίσης και την δυνατότητα κράτησης και πληρωμής για διάφορες υπηρεσίες.

Ο ρόλος της TREDIT:
Η TREDIT στο έργο έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της επίβλεψης της πραγματοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα :
– Ο τεχνικός συντονισμός του πιλότου της Θεσσαλονίκης
– Η ανάπτυξη της ’έξυπνης’ κάρτας πολλαπλών εφαρμογών για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης
– Η αποτίμηση και η αξιολόγηση της ελληνικής προσπάθειας
– Το έργο αυτό το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Digital Sites της ΓΔΧΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Eνωσης, ξεκίνησε στις αρχές του 1998 και έχει διάρκεια 2 χρόνια.
Το τελικό προϊόν που αναμένεται σαν αποτέλεσμα από το έργο DISTINCT είναι η «έξυπνη» κάρτα για τον κάτοικο της Θεσσαλονίκης, η οποία θα δίνει την δυνατότητα χρήσης σε πολλαπλούς σκοπούς. Στόχος του έργου είναι το σύστημα το οποίο θα υλοποιηθεί, να συνεχίσει να λειτουργεί μόνιμα και μετά την λήξη του έργου.