Εκπόνηση Μελετών & Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης «LOSAMEDCHEM – How could the logistics and the safety of the transport of chemicals be improved in the Mediterranean area»

Εκπόνηση Μελετών & Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης «LOSAMEDCHEM – How could the logistics and the safety of the transport of chemicals be improved in the Mediterranean area»

Πελάτης / Χρήστης: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

Έναρξη / Λήξη: Φεβρουάριος 2011 – Μάιος 2013

Περιγραφή:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «LOSAMEDCHEM» (INTERREG MED/ «Μεσογειακός Χώρος») στο οποίο το ΕΒΕΘ συμμετέχει ως εταίρος. Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη του ΕΒΕΘ στην εκπόνηση των αντικειμένων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στην Πράξη.

Το αντικείμενο της Πράξης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής της Μεσογείου στο χώρο της μεταφοράς χημικών προϊόντων, μέσω της εξάλειψης των ανεπαρκειών που επηρεάζουν τους κόμβους logistics και τις μεταφορικές αρτηρίες της. Στα πλαίσια της Πράξης υλοποιείται λεπτομερής ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

Ο σκοπός της Πράξης είναι: 1. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών της Μεσογείου, όπως και μεταξύ αυτών και των λιμένων της μεσογειακής λεκάνης, 2. Η βελτίωση της σύνδεση των λιμένων με την ενδοχώρα τους, 3. Η υποστήριξη της διατροπικότητας 4. Η προώθηση της σιδηροδρομικής/ θαλάσσιας μεταφορά των χημικών προϊόντων, 5. Η προώθηση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογιών ασφάλειας, και 6. Η εναρμόνιση των ισχυόντων κανονισμών και εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Οι γενικοί στόχοι της Πράξης είναι: 1. Ενίσχυση της συνοχής των Ευρωπαϊκών Χημικών Περιφερειών που βρίσκονται στη Βόρεια Μεσογειακή Ακτή, μέσω συζητήσεων και κοινών δράσεων σχετικά με τις μεταφορές και ειδικά της μεταφοράς χημικών προϊόντων, 2. Εξάλειψη των ιδιαιτεροτήτων των παραπάνω περιοχών μέσω κοινών λύσεων logistics, 3. Υποστήριξη της διατροπικότητας και γενικότερα των μεταφορικών λύσεων πλην των οδικών, 4. Προώθηση του εναρμονισμού των σχετικών κανονισμών των Ευρωπαϊκών Χημικών Περιφερειών και του διακρατικού συντονισμού τους.

Οι ειδικοί στόχοι της Πράξης είναι: 1. Προώθηση μιας διακρατικής τεχνογνωσίας και τεχνολογιών, 2. Προώθηση των σιδηροδρομικών και θαλασσίων/ ποτάμιων μεταφορών χημικών προϊόντων, 3. Ανάπτυξη της διατροπικότητας και ιδιαίτερα της αρχιτεκτονικής «Hub & Spoke», 4. Βελτίωση της ολοκλήρωσης μεταξύ λιμένων και ενδοχώρας, μέσω της ανάπτυξης επαρκών υποδομών logistics και εξάλειψης φαινομένων συμφόρησης (bottlenecks), 5. Αναθεώρηση των ισχυόντων σε διαφορετικές περιοχές κανονισμών, αναφορικά με τη μεταφορά χημικών προϊόντων, με στόχο την υιοθέτηση κατά το δυνατόν κοινών κανονισμών.

Οι δράσεις/ Πακέτα Εργασίας της Πράξης είναι:
• Συνιστώσα «Ανάλυση»
– Ανάλυση SWOT
– Ανταλλαγή καλών πρακτικών
• Συνιστώσα «Σύστημα Μεταφορών»
– Λιμάνια
– Θαλάσσιες Λεωφόροι και ασφάλεια
– Διατροπικότητα
• Συνιστώσα «Στρατηγικές»
– Ομάδες διαλόγου
– Νέο δίκτυο
• Συνιστώσα «Επικοινωνία»
– Δράσεις δημοσιότητας.

Ο ρόλος της TREDIT:
Υπεύθυνη για το σύνολο των αντικειμένων της σύμβαση