Εναρκτήρια συνάντηση του έργου FENIX – European Federated Network of Information eXchange in LogistiX

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου FENIX – European Federated Network of Information eXchange in LogistiX

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου FENIX – European Federated Network of Information eXchange in LogistiX


Η TREDIT συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου FENIX στις Βρυξέλλες.

Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού έργου FENIX αποτελεί η δημιουργία ενός ομόσπονδου (federated), πανευρωπαϊκού ψηφιακού δικτύου διαμοιρασμού πληροφορίας (data sharing) στις μεταφορές και τα logistics μέσω της υποστήριξης της μελέτης, ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής υπηρεσιών ψηφιακών συστημάτων πληροφοριών.

Αποτελεί την υλοποίηση δράσεων της στρατηγικής προτεραιότητας 8 της εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission Implementing Decision C(2018) 2226) και των συστάσεων του Digital Transport and Logistics Forum (DTLF) για την ψηφιοποίηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πρόγραμμα CEF- Connecting Europe Facility της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.