Προαγωγή Ευρωπαϊκής ομοφωνίας σχετικά με θέματα αξιολόγησης της ικανότητας για οδήγηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τη χρήση κοινής μεθοδολογίας και τυποποιημένων μέσω – CONSENSUS I

Προαγωγή Ευρωπαϊκής ομοφωνίας σχετικά με θέματα αξιολόγησης της ικανότητας για οδήγηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τη χρήση κοινής μεθοδολογίας και τυποποιημένων μέσω – CONSENSUS I

CONSENSUS I

Customer: EU

Πελάτης: EU

Διάρκεια: Μαϊος 2001 – Απρίλιος 2002

Το αντικείμενο του έργου CONSENSUS I είναι η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία Θεματικού Δικτύου για την αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ). Το έργο θα διερευνήσει τη δυνατότητα χρήσης τηλεματικών εργαλείων για τη λειτουργία του Δικτύου, τις πιθανότητες επιτυχίας του Δικτύου και μεσοπρόθεσμα τη δυνατότητα εναρμόνισης της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πρακτικών αξιολόγησης.
Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι:
– Ανάπτυξη Θεματικού Δικτύου για την αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης των ΑμΕΑ. Το Δίκτυο θα καλύπτει τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ καθώς και Συνδεδεμένα Κράτη και θα χρησιμοποιεί κατάλληλα Τηλεματικά Εργαλεία για την επικοινωνία μεταξύ των μελών του και τη διάχυση της ιδέας του έργου.
– Ανάλυση της λειτουργικής ταξινόμησης των αναπηριών σε σχέση με την οδήγηση, των πρακτικών και μεθόδων αξιολόγησης που ακολουθούνται σε τουλάχιστον 10 χώρες της ΕΕ και σε ακόμη περισσότερες.
– Καθορισμός προδιαγραφών εργαλείων τηλεματικής (όπως κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, έμπειρα συστήματα και/ή συστήματα απόφασης βάσει προ-επιλογών, προσομοιωτές οδήγησης, συστήματα εικονικής πραγματικότητας, κ.λ.π.) για χρήση στα πλαίσια των νέων βελτιωμένων πρακτικών αξιολόγησης.
– Πρόταση πλαισίου για εναρμόνιση και συμφωνία επί των σχημάτων λειτουργικής ταξινόμησης των αναπηριών σε σχέση με την οδήγηση, των μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω καθορισμένα εργαλεία τηλεματικής.
Επιτυχία ομοφωνίας επί του προτεινομένου πλαισίου αξιολόγησης και των σχετικών ευρημάτων μεταξύ των μελών του Δικτύου αλλά και από την αναπηρική κοινότητα, τους συγγενείς τους, θεραπευτές καθώς και από τους κατασκευαστές οχημάτων και βοηθημάτων οδήγησης.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Οδηγίες για τη χρήση τηλεματικών εργαλείων για την αξιολόγηση ικανότητας οδήγησης των ΑμΕΑ
– Ποιοτικός έλεγχος του έργου
– Στρατηγική διάχυσης των προϊόντων του έργου
– Μελέτη βιωσιμότητας του δικτύου του έργου