Δράση για την εφαρμογή και τυποποίηση των σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης οδηγών με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη βέλτιστη χρήση του οδικού δικτύου ADVISORS

Δράση για την εφαρμογή και τυποποίηση των σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης οδηγών με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη βέλτιστη χρήση του οδικού δικτύου ADVISORS

ADVISORS

Πελάτης: DG VIII (RUG)

Διάρκεια: Οκτώβριος 2000 – Οκτώβριος 2002

Τα Σύγχρονα Συστήματα Υποστήριξης του Οδηγού (ΣΣΥΟ) αφορούν στην καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης του οχήματος και του οδηγού και την παροχή υποστήριξης στον οδηγό, τόσο για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων, όσο και για την βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αν και είναι κοινά αποδεκτό ότι τα ΣΣΥΟ μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων, δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα η επίπτωση τους στην οδική ασφάλεια με μια κοινά αποδεκτή μεθοδολογία. Το ερευνητικό έργο ADVISORS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρεί την επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την υλοποίηση και προώθηση των ΣΣΥΟ μέσα από τις ακόλουθες δράσεις:
•Το ADVISORS θα αναπτύξει ένα ενιαίο, παραμετρικό μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση ενός εύρους ΣΣΥΟ, καθώς και συνδυασμών τους, χρησιμοποιώντας μία ενοποιημένη προσέγγιση κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ωφελειών. Έτσι, εξετάζεται ολόκληρη η κυκλοφοριακή αλυσίδα (αντί να περιορίζεται η ανάλυση σε ένα τύπο υποδομής ή ένα συγκεκριμένο σύστημα που αναπτύχθηκε για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες.) 
•Το ADVISORS θα εξετάσει διεξοδικά τις μεταβολές στη συμπεριφορά των οδηγών, οι οποίες οφείλονται στην υλοποίηση των διαφόρων τύπων ΣΣΥΟ, με χρήση πιλοτικών δοκιμών κάτω από εργαστηριακές, προσομοιωμένες, αλλά και πραγματικές συνθήκες. Παράλληλα, θα διενεργηθεί εκτεταμένη ανάλυση κόστους/ ωφελειών (cost/ benefit analysis) για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα σενάρια, ώστε να παρέχονται στους συμμετέχοντες οι προϋποθέσεις για μία όχι μόνο αξιόπιστη, αλλά και βιώσιμη αξιολόγηση της εφαρμογής των ΣΣΥΟ.
• Τέλος, το ADVISORS θα καταλήξει σε προτάσεις δράσεων για την τυποποίηση του χώρου των ΣΣΥΟ, καθώς και νομοθετικές, οργανωτικές, αλλά και θεσμικές προτάσεις για την υλοποίηση τους, φέρνοντας με τον τρόπο αυτό την υλοποίηση της σχετικής τεχνολογίας ένα βήμα πιο κοντά, για την εξυπηρέτηση και το όφελος του Ευρωπαίου πολίτη.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Στρατηγική διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου
– Μεθοδολογία ποιοτικού ελέγχου των παραδοτέων και προϊόντων του έργου