Εγκατάσταση και Επιτήρηση Εξοπλισμού Συνεργατικών Συστημάτων Μεταφορών

Εγκατάσταση και Επιτήρηση Εξοπλισμού Συνεργατικών Συστημάτων Μεταφορών

Πελάτης / Χρήστης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έναρξη / Λήξη: 24/11/2014–20/03/2016

Περιγραφή έργου:

Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και επιτήρησης εξοπλισμού συνεργατικών συστημάτων υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Cooperative Mobility Pilot on Safety and Sustainability Services for Deployment – COMPASS4D» (Πιλοτική εφαρμογή συστημάτων συνεργατικής κινητικότητας για ασφαλείς και βιώσιμες υπηρεσίες), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Δικτύων Επικοινωνίας, Περιεχομένου και Τεχνολογίας), μέσω του προγράμματος ICT PSP 2012.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και προτεραιοτήτων σύμφωνα με την Ψηφιακή Ατζέντα (Digital Agenda). Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στην έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της γρηγορότερης εφαρμογής καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και της παροχής αντίστοιχων πληροφοριών προς τους πολίτες, τα κράτη και τις επιχειρήσεις.
To έργο, στο οποίο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος καλύπτει τη θεματική περιοχή «Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για έξυπνες πόλεις» (ICT for «smart» cities) και συγκεκριμένα τον άξονα 1.2 «Συνεργατικά συστήματα μεταφορών για έξυπνη κινητικότητα» (Cooperative transport systems for smart mobility).
Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών είναι η εγκατάσταση 7 συσκευών πεδίου (Road Side Unit – RSU) σε ισάριθμα σημεία επί της ανατολικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των σημείων εγκατάστασης των συσκευών, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι επί της ανατολικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης.
Στα σημεία αυτά υπάρχει ήδη εξοπλισμός του Συστήματος Πληροφόρησης Χρηστών Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης το οποίο περιλαμβάνει 5 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) και Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV) με 17 κάμερες. Ο παραπάνω εξοπλισμός συνδέεται με το Κέντρο Ελέγχου του συστήματος μέσω ασύρματου δικτύου τύπου IEEE 802.11 (WiFi) και IEEE 802.16 (WiMAX).

Ρόλος της TREDIT
– Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού
– Διενέργεια ελέγχων και αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας
– Αντικατάσταση μικροεξαρτημάτων που αφορούν τα RSUs και το ασύρματο δίκτυο (switches, τροφοδοτικά, πολύμπριζα, ασφάλειες κλπ)
– Καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος
– Ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και προσαρμογές για τη βελτίωση της απόδοσης
– Η αποκατάσταση των βλαβών γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός.