Συμμετοχή της TREDIT στο έργο WareM&O – Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε μεγάλα αστικά κέντρα

Συμμετοχή της TREDIT στο έργο WareM&O – Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε μεγάλα αστικά κέντρα

Συμμετοχή της TREDIT στο έργο WareM&O – Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε μεγάλα αστικά κέντρα


Το έργο WareM&O προτείνει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου ευέλικτου δυναμικού δικτύου αποθήκευσης υπό την μορφή ενός «εικονικού εμπορευματικού κέντρου» (Virtual Freight Center) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο στοχεύει στην γεφύρωση της προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώρου για εκμετάλλευση με γνώμονα την διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων και επομένως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων που διαθέτουν τους χώρους αυτούς στην περιοχή είτε για ιδιωτική είτε για δημόσια χρήση.

Η υλοποίησή του θα βασισθεί στην ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας σχεδιασμένης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και χρηστικότητας μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να πλοηγηθούν σε πλήθος υπηρεσιών και εργαλείων.

Στο έργο συμμετέχουν το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και η TREDIT S.A με υπεργολάβο την εταιρεία Planning S.A.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (Τ1ΕΔΚ-04383)