Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου PERFFECT (Port EneRgy eFFECTive)

Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου PERFFECT (Port EneRgy eFFECTive)

Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου PERFFECT (Port EneRgy eFFECTive)


Στα γραφεία της TREDIT S.A πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου PERFFECT σχετικά με τη «Βιώσιμη Ανάπτυξη Λιμένων με Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών Υποδομής και ICT».

Το έργο PERFFECT έχει ως κύριο στόχο την προώθηση του περιβαλλοντικού προφίλ των Ευρωπαϊκών λιμένων και της αριστείας στην ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση και απόδοση των λιμένων, μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που συντελούν στην παρακολούθηση, αποτίμηση, πρόβλεψη και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρησιακών διαδικασιών και υποδομών των λιμένων, καθώς και στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής τους συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, το PERFFECT θα αναπτύξει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης και υποστήριξης απόφασης των λιμένων, το οποίο θα βασίζεται σε καινοτόμα μοντέλα ενεργειακής κατανάλωσης και προσομοίωσης, που θα αναπτυχθούν με σκοπό την πλήρη και δυναμική απεικόνιση της ενεργειακής κατανάλωσης του συνόλου των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών και υποδομών του λιμένα, το οποίο θα επιτρέψει τον έλεγχο των διαφορετικών σεναρίων λειτουργίας και του βέλτιστου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης των υποδομών, καθώς και σε ένα σύγχρονο δίκτυο αισθητήρων παρακολούθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, το PERFFECT υπόσχεται την ανάπτυξη ενός συστήματος βιώσιμων δεικτών διαχείρισης, το οποίο θα λειτουργήσει ως μέσο λήψης απόφασης και θα επιτρέψει τη βέλτιστη αποτίμηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης, με χρήση προηγμένων αλγορίθμων πολυκριτιριακής ανάλυσης. Τέλος, στο πλαίσιο του PERFFECT θα ερευνηθούν η ανάπτυξη και ολοκλήρωση καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. συστήματα χερσαίας τροφοδοσίας, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων του μέλλοντος όπως LNG, κ.λ.π), η αξιοποίηση ΑΠΕ στον λιμένα και θα αξιολογηθούν τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές πτυχές ανάπτυξης των καινοτόμων αυτών λύσεων.

Στο έργο συμμετέχουν η εταιρεία TREDIT S.A, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας KAΠE και ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΟΛΠΑ ΑΕ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).