Μελέτη και Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Μελέτη και Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Πελάτης: Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρου (Τμήμα Δημοσίων Έργων)

Διάρκεια: Οκτώβριος 2007 – Νοέμβριος 2008

Το έργο εκπονείται από την κοινοπραξία «Delcan International Limited και TREDIT S.A.». Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η δημοπράτηση συστημάτων ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ που θα παρέχει τα μέσα για τη συνολική και ενοποιημένη διαχείριση των συστημάτων μεταφορών της Κύπρου, σε αστικό και σε υπεραστικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός των συστημάτων ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ επικεντρώνεται σε έργα που αφορούν στη κυκλοφοριακή διαχείριση του οδικού δικτύου, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στη διαχείριση των χώρων στάθμευσης, στη διαχείριση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) και στην ενημέρωση του κοινού. Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
– Εκπαίδευση της Καθοδηγητικής Επιτροπής του Έργου, της Ομάδας Υποστήριξης και των Τεχνικών Ομάδων.
– Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στη Κύπρο σε σχέση (α) με το νομικό πλαίσιο και το πλαίσιο πολιτικής, (β) τις ανάγκες και προτεραιότητες με σκοπό την ανάπτυξη πλαισίου για την εισαγωγή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στην Κύπρο και (γ) με τα διαθέσιμα δεδομένα, συστήματα και διαδικασίες.
– Ανασκόπηση Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που έχουν επιτυχώς εφαρμοστεί σε άλλες χώρες.
– Η ανάπτυξη μητρώου προτεινόμενων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών βασισμένη στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και στις ανάγκες των αρμόδιων φορέων της Κύπρου.
– Σχεδιασμός των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και της εφαρμογής του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.
– Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και πολύ-κριτηριακής ανάλυσης για τα επιλεγμένα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.
– Καθορισμός των προδιαγραφών για τα επιλεγμένα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.
– Συμμετοχή στην ετοιμασία των Τεύχων Δημοπράτησης.
– Ανάπτυξη του Κέντρου Διαχείρισης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.
– Ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.
Στόχος του έργου είναι η συμβολή στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της Κυπριακής Κυβέρνησης να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του οδικού δικτύου στην Κύπρο. Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι η εγκατάσταση των συστημάτων ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και η ανάπτυξη μίας εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Η επίτευξη των επιμέρους στόχων αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της χωρητικότητας, στην αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του αστικού και υπεραστικού δικτύου μεταφορών στην Κύπρο. Επίσης αναμένεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις οδικές μεταφορές θα αποκτήσουν την ικανότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικά το δίκτυο μεταφορών σε πραγματικό χρόνο και να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στους χρήστες και σε υπηρεσίες όπως η αστυνομία, η πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Συντονισμός ομάδας έργου.
– Εκπαίδευση των Στελεχών.
– Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών.
– Σχεδιασμός συστημάτων Μ.Μ.Μ, χώρων στάθμευσης, ΙΤS portal.
– Υποστήριξη στα Τεύχη Δημοπράτησης.
– Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών