Εφαρμογές Τηλεϊατρικής σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά – WETS

Εφαρμογές Τηλεϊατρικής σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά – WETS

WETS

Πελάτης: DG XIII

Διάρκεια: Ιανουάριος 1998 – Ιούνιος 2000

Στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος το οποίο παρέχει υποστήριξη σε κάθε κινητή μονάδα υπεύθυνη για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ιατρικού επείγοντος περιστατικού, στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του παραπάνω στόχου περιλαμβάνουν:
• Επικοινωνιακά συστήματα, όπως κυψελωτά (GSM), δορυφορικά, ISDN κλπ.
• Συστήματα προσδιορισμού θέσης, όπως GPS
• Συστήματα μετάδοσης δεδομένων
• Πολυμέσα για παροχή ιατρικών συμβουλών
Το WETS εκμεταλλεύεται την εμπειρία που αποκτήθηκε από δύο σημαντικά έργα του τομέα της υγείας, HECTOR and MERMAID. Επιπλέον θα κάνει χρήση τριών υφιστάμενων πιλοτικών εφαρμογών με επέκτασή τους έτσι ώστε να ταυτιστούν πλήρως με το στόχο του παρόντος έργου, στην Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία. Επιπλέον θα προσθέσει και δύο νέες πιλοτικές εφαρμογές στη Δανία και Ισλανδία. Το σύστημα του WETS θα εφαρμοστεί σε ευρεία έκταση σε όλες αυτές τις πιλοτικές εφαρμογές, ενώ θα εμπλέξει έναν μεγάλο αριθμό χρηστών που προέρχονται από διάφορους τομείς τόσο των πολιτών όσο και της παραγωγής και της αγοράς. Το σχέδιο εκμετάλλευσης του τελικού προϊόντος του έργου θα ξεκινήσει να αναπτύσσεται σε ένα χρόνο από την έναρξη του έργου, ενώ οι εμπλεκόμενοι εταίροι του έργου ήδη αποτελούν μέλη του Πανευρωπαϊκού Συλλόγου Κοινού Οικονομικού Ενδιαφέροντος. Με τη λήξη του, το έργο θα διαμορφώσει και θα καταθέσει ένα πλήρες επιχειρησιακό και χρηματοοικονομικό σχέδιο, το οποίο θα παρέχει και πραγματικά στοιχεία από τις πιλοτικές εφαρμογές που υλοποιούνται στα πλαίσια του WETS.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Συντονισμός της πιλοτικής εφαρμογής της Θεσσαλονίκης
– Υποστήριξη στην επιλογή απαιτούμενων συστημάτων
– Ανάπτυξη των προγραμμάτων επικοινωνίας μεταξύ συστημάτων, σε σχέση με τα επείγοντα περιστατικά που εμφανίζονται στο οδικό δίκτυο