Προετοιμασία τεχνικών δελτίων των έργων που προτάθηκαν από τον ΟΣΕ και περιλήφθηκαν στο Επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου μεταφορών για το Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Προετοιμασία τεχνικών δελτίων των έργων που προτάθηκαν από τον ΟΣΕ και περιλήφθηκαν στο Επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου μεταφορών για το Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας

TEXNIKA DELTIA OSE

Πελάτης: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε

Διάρκεια: Ιούλιος 2003 – Σεπτέμβριος 2003

το πλαίσιο της εκπόνησης του Επιχειρησιακού σχεδίου του ΥΜΕ για το Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ο ΟΣΕ προτείνει την ένταξη πέντε καινοτόμων έργων Πληροφορικής.
Πιο συγκεκριμένα:
– Ηλεκτρονικές Προμήθειες ΟΣΕ στα πλαίσια του μέτρου 2.2 της ΚτΠ.
– Σύστημα Παρακολούθησης Στόλου ΟΣΕ στα πλαίσια των μέτρων 2.1& 2.8 της ΚτΠ
– Νέο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου Προαστικού ΟΣΕ στα πλαίσια του μέτρου 2.8 της ΚτΠ.
– Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πληροφόρησης των Πελατών του ΟΣΕ (Call Center) στα πλαίσια του μέτρου 2.8 της ΚτΠ.
– Σύστημα Ηλεκτρονικής Κράτησης θέσεων ΟΣΕ και Αγοράς Εισιτηριών και Σύστημα Κράτησης θέσεων μέσω Ταχυδρομείων στα πλαίσια του μέτρου 2.8 της ΚτΠ.
Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάλυση και ο προγραμματισμός των παραπάνω συστημάτων με σκοπό την ορθή παρουσίαση τους στην τυποποιημένη μορφή Τεχνικών Δελτίων των μέτρων 2.1 & 2.8 της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) για λογαριασμό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).
Ειδικότερα το έργο στοχεύει:
– Καταγραφή των μέχρι τώρα ενεργειών του Οργανισμού και των αποτελεσμάτων μελετητικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί για τα παραπάνω αναφερόμενα έργα:
– Σύνθεση του Τεχνικού υλικού και των απόψεων των στελεχών του Οργανισμού για την οριστικοποίηση του τεχνικού αντικειμένου των έργων
– Χρονική ιεράρχηση των έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες του ΟΣΕ και την υφιστάμενη υποδομή του Οργανισμού
– Σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων για τα έργα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος της ΚτΠ.
– Προσδιορισμό μελετών (ωρίμανσης, προδιαγραφών κ.λ.π) οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες αφενός για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας του Οργανισμού για την υλοποίηση των έργων, αφετέρου για τη στήριξη της «ωριμότητας» των έργων με βάση τα κριτήρια του προγράμματος της ΚτΠ.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Σχεδιασμός και ανάλυση των έργων του ΟΣΕ στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας
– Καταγραφή απαιτήσεων έργων
– Παρουσίαση των παραπάνω σε Τεχνικά Δελτία
– Υποστήριξη στην υποβολή των Τεχνικών Δελτίων