Ανάπτυξη τεχνολογίας έξυπνων καρτών για ηλεκτρονικό εισιτήριο και ταξίδι χωρίς διακοπές – FASTEST

Ανάπτυξη τεχνολογίας έξυπνων καρτών για ηλεκτρονικό εισιτήριο και ταξίδι χωρίς διακοπές – FASTEST

FASTESTΠελάτης: European Committee of Standardization (CEN)

Διάρκεια: Νοέμβριος 2001 – Αύγουστος 2003

Η συνάντηση εργασίας του FASTEST έγινε τον Ιούνιο του 2001 από τα μέλη της Trailblazer 9 (Δημόσιες Συγκοινωνίες) ως ένας μηχανισμός για την επίτευξη δύο στόχων της:
a) Τη δημιουργία οδηγιών για την υποστήριξη των πελατών στη χρήση υπηρεσιών ΤΠΕ και την ανάπτυξη συνάφειας στην εμπειρία των χρηστών όσον αφορά τις έξυπνες κάρτες, ως μέσο για ηλεκτρονικό εισιτήριο της Δημόσιας Συγκοινωνίας της Ευρώπης.
b) Τη δημιουργία εργαλείων που θα βοηθήσουν τις αρχές δημόσιων συγκοινωνιών και τις εταιρείες κινήσεως να υιοθετήσουν την έννοια διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε προϊόντα και συστήματα βάσει έξυπνων καρτών για την υποστήριξη ταξιδιών χωρίς διακοπές.
Ο κύριος στόχος της συνάντησης εργασίας είναι η παραγωγή εγγράφων τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρακτικά εργαλεία για την προετοιμασία των προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πληρωμής εισιτηρίων και της Ευρωπαϊκής προμήθειας. Για το λόγο αυτό η συνάντηση εργασίας θα ετοιμάσει και θα δημοσιεύσει ένα συμφωνητικό (CEN Workshop Agreement – CWA) μέχρι το Μάρτιο του 2003 το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια μέρη:
a) Μέρος 1: Κοινοτική πολιτική και απαιτήσεις χρηστών
b) Μέρος 2: Ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικής πληρωμής εισιτηρίων
c) Μέρος 3: Κατάλογος τεχνικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων διαδικασίας.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Υπηρεσίες ειδικού συμβούλου