Συνεργατική Πλατφόρμα υπηρεσιών διαχείρισης εμπορευματικών μεταφορών – FREICOM (Freight Transport Community Application Store)

Συνεργατική Πλατφόρμα υπηρεσιών διαχείρισης εμπορευματικών μεταφορών – FREICOM (Freight Transport Community Application Store)

H εταιρεία υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση« και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της δράσης ICT4GROWTH.

Αντικείμενα του έργου είναι:
1. Διαχείριση έργου
2. Εκπόνηση μελέτης τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας
3. Τεχνολογική στάθμιση – Ανάλυση του τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων στο προτεινόμενο σύστημα.
4. Σχεδιασμός ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης
5. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας
– Ανάλυση δυνατοτήτων διαλειτουργικότητας της πλατφόρμας
– Ενσωμάτωση τεχνολογιών ontologies με τη μορφή ενός semantic layer
– Σχεδιασμός πλατφόρμας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών
– Σχεδιασμός των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
6. Καταγραφή αναγκών και απαιτήσεων
7. Καταγραφή και ανάλυση των απαραίτητων δεδομένων
8. Αναλυτικός σχεδιασμός υπηρεσιών, πρωτοκόλλων επικοινωνιών και διεπαφών – Αρχιτεκτονική συστήματος για τη συνεργατική πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων στη συνδυασμένη εμπορευματική μεταφορά αλλά και τη παροχή των υπηρεσιών ως συνδρομητικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους (cloud-based) (Πλατφόρμα υπηρεσιών διαχείρισης εμπορευματικών μεταφορών)
9. Ανάπτυξη των επιμέρους εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος:
– Collaborative Yard Management για Συνεργατική Διαχείριση Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων
– Rail transport Management για Διαχείριση Σιδηροδρομικών μεταφορών
– Road trasnport Management για Διαχείριση Οδικών μεταφορών
– Proof-Of-Delivery για Παρακολούθηση Παραδόσεων
10. Διασύνδεση επιμέρους συστημάτων
11. Ενσωμάτωση εξωτερικών/τρίτων εφαρμογών
12. Έλεγχος του συστήματος
13. Τελική διαμόρφωση του προϊόντος και των υπηρεσιών
14. Σχεδιασμός και εκτέλεση πιλοτικής λειτουργίας της πλατφόρμας
15. Σύνταξη πλάνου μάρκετινγκ των αποτελεσμάτων του έργου
16. Ενέργειες προώθησης