Συνεχίζονται οι δράσεις του έργου PERFFECT

Συνεχίζονται οι δράσεις του έργου PERFFECT

Συνεχίζονται οι δράσεις του έργου PERFFECT


Το έργο PERFFECT έχει ως κύριο στόχο την προώθηση του περιβαλλοντικού προφίλ των Ευρωπαϊκών λιμένων και της αριστείας στην ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση και απόδοση των λιμένων, μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που συντελούν στην παρακολούθηση, πρόβλεψη αποτίμηση, και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρησιακών διαδικασιών και υποδομών των λιμένων, καθώς και στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής τους συμπεριφοράς.

Το έργο έχει ολοκληρώσει ήδη την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών τόσο όσον αφορά την ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση όσο και σχετικά με τα υφιστάμενα συστήματα ΤΠΕ που μπορούν αν αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί η αρχιτεκτονική του συστήματος PERFFECT και ολοκληρώνεται σταδιακά η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας. Ταυτόχρονα – και σε άμεση συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών – καταρτίζονται τα προτεινόμενα μελλοντικά σενάρια και στη συνέχεια θα εισαχθούν στην πλατφόρμα. Τέλος υλοποιούνται οι απαραίτητες διεπαφές με υφιστάμενα συστήματα (π.χ. Σύστημα Διαχείρισης Προσδέσεων Πλοίων – Berth Management System) και βραχυπρόθεσμα πρόκειται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί και ενσωματωθεί στην πλατφόρμα PERFFECT.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Πληροφορίες για το έργο: