Βελτίωση της ποιότητας αέρα και των επιπέδων θορύβου σε αστικό περιβάλλον, με ολοκληρωμένη, οικονομικά αποδοτική και πολλαπλών επιπέδων εφαρμογή οχημάτων ”καθαρής” τεχνολογίας – IMMACULATE

Βελτίωση της ποιότητας αέρα και των επιπέδων θορύβου σε αστικό περιβάλλον, με ολοκληρωμένη, οικονομικά αποδοτική και πολλαπλών επιπέδων εφαρμογή οχημάτων ”καθαρής” τεχνολογίας – IMMACULATE

IMMACULATE

Πελάτης: EC – ΓΔ Περιβάλλοντος (LIFE02) ENV/GR/00359

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2002 – Φεβρουάριος 2005

Το IMMACULATE στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των επιπέδων θορύβου σε αστικό περιβάλλον, με την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής χρήσης οχημάτων ”καθαρής” Τεχνολογίας, διαφορετικών τύπων (ποδήλατο με ηλεκτρική παροχή, Ηλεκτρικά Μηχανάκια, Υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα, και Μικρά λεωφορεία φυσικού αερίου). Η στρατηγική του IMMACULATE συμπληρώνεται με την υλοποίηση υποστηρικτικών εφαρμογών όπως πληροφόρησης στις συγκοινωνίες, εφαρμογών τηλεματικής και έξυπνων καρτών, καθώς και με την διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της κινητικότητας σε αστικό περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα εκτελούνται οι παρακάτω δράσεις:
• Αναγνώριση των απαιτήσεων των διαφορετικών ομάδων χρηστών και διαμόρφωση των κατάλληλων σεναρίων χρήσης.
• Αναγνώριση των λειτουργικών προδιαγραφών και του ”state of the art” των εφαρμογών τηλεματικής που πρόκειται να εφαρμοστούν.
• Ανάπτυξη σχεδίου εκπαίδευσης των οδηγών που θα οδηγήσει σε διαμόρφωση συνείδησης ”eco-driving”.
• Οργάνωση και εκτέλεση πιλοτικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας οχήματα καθα-ρής τεχνολογίας, που συμπεριλαμβάνουν 4 ποδήλατα με ηλεκτρονική παροχή, 4 Ηλεκτρικά μηχανάκια, 1 Υβριδικό επιβατικό αυτοκίνητο και ένα Υβριδικό mini-bus φυσικού αερίου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
• Τεχνική και κοινωνικο-οικονομική αποτίμηση και παρουσίαση ανάλυσης κινδύνων του προτεινόμενου σχεδίου.
• Αναγνώριση Νομικών και Οργανωτικών Θεμάτων.
• Ανάλυσης Κόστους και Απόδοσης της Επένδυσης με έμφαση στα Αναμενόμενα Οφέλη.
• Τυποποίηση των τεχνικών εφαρμογής και συστάσεις επέκτασης της εφαρμογής και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω ενός Παν-Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Χρηστών.
Το IMMACULATE θα επιδείξει μία καινοτόμα προσέγγιση για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των προβλημάτων θορύβου στην πόλη της Θεσσαλονίκης με δυνατότητες εφαρμογής των αποτελεσμάτων και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μέσα από την εισαγωγή στρατηγικής που βασίζεται σε ένα συνδυασμό χρήσης καθαρών Οχημάτων και Αναπτυγμένων συστημάτων Τηλεματικής και Τεχνο-λογιών Διαχείρισης. Επιπλέον, μέσα από τις δραστηριότητες διάχυσης και τις μελέτες αξιολό-γησης, το IMMACULATE θα επιδιώξει την διαμόρ-φωση ”οικολογικής Συνείδησης” των πολιτών σε Αστικό Περιβάλλον.

Ο ρόλος της TREDIT:
– Ανάπτυξη Εφαρμογών έξυπνων καρτών
– Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεματικής σε πιλοτικά οχήματα